Bezpieczny przewóz odpadów

Zdajemy sobie sprawę z ogromnej degradacji i zanieczyszczenia środowiska do jakiego doszło. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za ogromne wysypiska śmieci, wymieranie gatunków zarówno fauny jak i flory oraz zanieczyszczenie gleby, powietrza oraz wody. To działalność człowieka doprowadziła do wszystkich tych zniszczeń.  W chwili obecnej ludzkość ma obowiązek zminimalizować lub całkowicie zatrzymać ten proces i zrobić wszystko, aby odbudować to co zostało zniszczone. Proces ten powinien rozpocząć się natychmiast.

Jak przetransportować odpady przez granicę?

transport odpadów transgranicznyEkolodzy biją na alarm, rządzący wszystkich państw starają się zrobić wszystko, aby zatrzymać emisję spalin i zanieczyszczeń. Powstało wiele komisji nawet na szczeblu międzynarodowym, wydano wiele ustaw dzięki którym ma zostać unormowana sprawa odpadów i zanieczyszczeń. Państwa które nie dysponują odpowiednimi warunkami do utylizacji pewnych substancji mogą wzajemnie się wspierać w ich przetwarzaniu w związki potrzebne i nieszkodliwe. W czynnościach tych ogromną rolę odgrywa transport odpadów transgraniczny. Międzynarodowy transport odpadów określa ustawa z dnia 29.06.2007r. mówiąca o warunkach jakie należy spełnić aby przywieź odpady do kraju, wywieź je z kraju lub przewieź je przez kilka państw. Oczywiście transport tego typu dotyczy tylko państw które podpisały Konwencję Bazylejską. Może on odbywać się tylko w trybie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia tego faktu oraz uzyskania odpowiedniej zgody. Organem odpowiedzialnym za to na terenie naszego kraju jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz jego odpowiednik w innych krajach. Do jego obowiązków należy również określenie warunków prowadzenia odzysku śmieci, sposobu ich zagospodarowania oraz potwierdzenia spełnienia tych warunków. Należy tutaj jeszcze wspomnieć o odpowiedniej klasyfikacji odpadów, lista zielona to odpady inne niż niebezpieczne np. makulatura. Lista bursztynowa dotyczy odpadów niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych, mogą to być np. oleje, akumulatory czy szklane ekrany.  No i mamy jeszcze do czynienia z odpadami niesklasyfikowanymi, czyli mieszaniną której nie znajdziemy ani na liście zielonej ani na liście bursztynowej.

Jak więc widzimy przewóz odpadów transgraniczny obwarowany jest wieloma różnego rodzaju przepisami z których zarówno przewoźnik jak i osoba zlecająca transport musi się wywiązać. Należy również dodać, że odpady na granicy traktowane są tak samo jak inne towary. Przewoźnik eksportujący je jest zobowiązany do odebrania ich z powrotem w sytuacji nieprzewidzianej lub gdy wymagają tego okoliczności.